حضور شما را در افتتاحییه یازدهمین شعبه ازفروشگاههای زنجیره ای تی شاپ گرامی میداریم.

روز پنجشنبه ۵ آذر ۹۴

ساعت ۱۸-۲۰