شیرین کننده استویا

مقدمه: علم پيشرفته بيوتكنولوژي، نسل جديدي از شيرين كننده هاي طبيعي را به منظور استفاده در مراكز صنعتي و مصارف خانگي عرضه نموده است . با بكارگيري اين علم امكان استفاده تجاري از شيرين كننده طبيعي استويا به عنوان يك عامل شيرين كننده فاقد كالري فراهم آمده است. شيرين كنندگي اين محصول كه به طور [...]